វីសខួង

 • Heavy Duity Vise សម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួង

  Heavy Duity Vise សម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួង

  Drill Press Vises ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ឧបករណ៍ និងហាងម៉ាស៊ីន ឬការងារតូចៗ។
  វីសដែលអាចលៃតម្រូវបាន មានជណ្ដើរល្អ និងមានទ្រនាប់វែង។
  ការរឹតបន្តឹងដែកវណ្ណះ។
  Groove ថ្គាមដែកសម្រាប់ការកាន់ល្អប្រសើរជាងមុន។
  វីសនាំមុខមានភាពជាក់លាក់។