ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងខ្នាតតូច

  • 7" x 14" ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងខ្នាតតូចល្បឿនអថេរ

    7" x 14" ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងខ្នាតតូចល្បឿនអថេរ

    ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងខ្នាតតូចគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការបង្វិលផ្នែកតូចៗដែលមានភាពជាក់លាក់ វាមានមូលដ្ឋានដែកសម្រាប់ស្ថេរភាព និងគ្រែដីសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ។ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងខ្នាតតូចមានយោល 6 អ៊ីញពីលើគ្រែ និង 12 អ៊ីញនៅចន្លោះកណ្តាល។វាភ្ជាប់មកជាមួយចង្កឹះក្រឡឹង 3-jaw, faceplate, និងឧបករណ៍ post ។