របារទាញថាមពល

 • របារទាញថាមពលម៉ាស៊ីនកិន

  របារទាញថាមពលម៉ាស៊ីនកិន

  អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ពី spindle ម៉ាស៊ីនកិនយ៉ាងឆាប់រហ័ស (ប្រហែល 3 វិនាទី)
  សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនប្រភេទ Bridgeport
  ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។ប្រើរបារអូសទាញដែលមានស្រាប់ឡើងវិញ។
  ដំណើរការតែលើអាកាសហាងប៉ុណ្ណោះ។វាមិនត្រូវការអគ្គិសនី។
  រួមបញ្ចូលកុងតាក់ pneumatic និងតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនរំអិលធម្មតា (FRL) ។